Cách để cún không quá phản ứng với các âm thanh diễn ra thường ngày